REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY

ZACHOWANIA

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 3. Ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

 4. Ocenę semestralną i końcową  zachowania ustala się według skali ocen obowiązującej w kraju oraz z uwzględnieniem liczby zdobytych w semestrze punktów według kryteriów :

 Wzorowe                             -   200 pkt. i powyżej

 • Bardzo dobre                     -   150 - 199 pkt.
 • Dobre                                   -   100 – 149 pkt.
 • Poprawne                            -   70 – 99 pkt.
 • Nieodpowiednie -   40 – 69 pkt.
 • Naganne                              -   poniżej 40 pkt.

 

Przy ustaleniu oceny z zachowania stosuje się uwarunkowania dodatkowe:

 Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, gdy uzyska 20 punktów ujemnych  ( niezależnie od ilości punktów dodatnich).

 • Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, gdy uzyska 40 punktów ujemnych ( niezależnie od ilości punktów dodatnich).
 • Uczeń , który nie posiada punktów ujemnych otrzymuje na koniec semestru  10 punktów dodatkowych.
 • W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie o jeden stopień uczniowi oceny z zachowania odpowiednio do ilości punktów.

 5. Roczną ocenę zachowania ustala się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu semestrach.

 6. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów, które może zwiększyć poprzez podejmowanie zachowań pozytywnych lub tracić poprzez podejmowanie zachowań negatywnych.

 7. Ocenie podlegać będą:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

7. Okazywanie szacunku innym osobom.

 8. Wychowawcy i nauczyciele wpisują swoje pozytywne i negatywne opinie do zeszytu uwag

znajdującego się w dzienniku lekcyjnym danej klasy, bądź zgłaszają uwagi wychowawcy klasy bezpośrednio po zdarzeniu.

 9.Wychowawcy za wszelkie działania wpisują punkty w specjalnych rubrykach zeszytu uwag.

 10.Wychowawca zobowiązany jest przekazywać informacje:

 - bieżącą dla ucznia o każdym zdobytym lub utraconym punkcie

- informację rodzicom dwa razy w roku o stanie punktacji uzyskanej przez ich dziecko.

 11. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z takich wykroczeń jak:

 

 • wyłudzanie pieniędzy ,
 • picie alkoholu, palenie papierosów ,
 • używanie lub handel środkami odurzającymi,
 • wybryki chuligańskie ,
 • udział w zorganizowanej przemocy ,
 • znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły ,
 • kradzież ,
 • celowa dewastacja sprzętu szkolnego, urządzeń, budynku, rzeczy innych osób,
 • molestowanie seksualne ,
 • opuszczenie i nie usprawiedliwienie powyżej 20% godzin w danym semestrze,
 • sprawy karne,

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż poprawna, bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny zachowania.

 

12. Uczniowie o przewidywanej ocenie  zachowania są informowani na tydzień  przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze.

13. Jeśli uczeń dopuści się działań zapisanych w punkcie 11 Regulaminu po terminie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, a przed dniem rozdania świadectw ocena zachowania jest ustalana ponownie.

Nie obowiązują wtedy przyjęte terminy powiadamiania rodziców i nie stosuje się działań określonych w trybie odwoławczym.

 

14. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę z zachowania  w trybie nadzwyczajnym.

15. Regulamin oceny zachowania przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2011 r.

16. Regulamin oceny punktowej obowiązuje od 1 września 2011 r.